آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCUMEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه11 الی 12 بهمننوران6000000
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه20 الی 21 دینوران6000000
MTCREمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه6 الی 7 دینوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه1 الی 3 اسفندنوران9700000
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 بهمننوران6000000
MTCNA (فشرده)مهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه21 الی 30 آذرنوران6000000
MTCWEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه13 الی 14 دینوران6000000
MTCNA (عادی)مهندس سلیمانی1017 الی 21روزهای زوج24 دی الی 15 بهمننوران5700000
MTCIPV6مهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه9 الی 10اسفندنوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه16 الی 17 اسفندنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه28 آذر الی 7 دینوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه24 الی 30 بهمننوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مهندسی ویپ الستیکس-ایزابلسرکار خانم وحید48 الی 174 شنبه و 5 شنبه6 الی 14 دینوران9500000
استریسک مقدماتیسرکار خانم وحید28 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه9 الی 10آباننوران6.500.000