آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA ( عادی)مهندس غلامی1017 الی 21یکشنبه و سه شنبه1 مرداد الی 5 شهریورنوران6500000
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه27الی 28 تیرنوران6900000
MTCREمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه13 الی 14 تیرنوران6900000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه3 الی 5 مهرنوران11150000
MTCNA (فشرده)مهندس غلامی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه29 خرداد الی 7 تیرنوران6900000
MTCWEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه3 الی 4 مرداد نوران6900000
MTCUMEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه24 الی 25 مردادنوران6900000
MTCIPV6مهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه28 الی 29 شهریورنوران6900000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه20 الی 21 تیرنوران8600000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه2 الی 11 مردادنوران7500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه6الی 15 شهریورنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مهندسی ویپ الستیکس- ایزابلخانم مهندس وحید48 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه16 الی 24 مردادنوران9800000
استریسک مقدماتیسرکار خانم وحید28 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه9 الی 10 مردادنوران6500000