آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه20 الی 29 تیرنوران6000000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه22 الی 23 شهریورنوران6000000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه8 الی 9 آذرنوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه17الی 19مردادنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه7 الی 8 تیرنوران6000000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 مردادنوران6000000
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج1الی 22 مردادنوران5700000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه19الی 20 مهرنوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه3 الی 4 آباننوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه3الی 12 مردادنوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه4 الی 13مهرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه11الی 12مردادنوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه15الی 23 شهریورنوران9500000