آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه4 الی 13 مهرنوران6000000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه22 الی 23 شهریورنوران6000000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه8 الی 9 آذرنوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه14الی 16 آذرنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه25 الی 26 مردادنوران6000000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 بهمننوران6000000
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج3 الی 24 شهریورنوران5700000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه19الی 20 مهرنوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه3 الی 4 آباننوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه28 آذر الی 7 دینوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه4 الی 13مهرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه27 الی 28 دینوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه15الی 23 شهریورنوران9500000