آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج10مهر الی 1آباننوران5400000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه30الی 31شهریورنوران5100000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه2الی 3 آذرنوران5500000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه19الی 21مهرنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه6الی 7مهرنوران5500000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه7 الی 8 دینوران5500000
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58الی 17چهارشنبه - پنجشنبه و جمعه12الی 21 مهرنوران5700000
MTCUMEمهندس حسینی217-8پنجشنبه و جمعه9 الی 10 آذرنوران5500000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه27الی 28 مهرنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه29 آذر الی 8 دینوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه12 الی 20 مهرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه27 الی 28 مهرنوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 12 آباننوران9500000