آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA ( عادی)مهندس سلیمانی1017 الی 21زوج2 الی 23 اردیبهشتنوران5700000
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه27الی 28 تیرنوران6000000
MTCREمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه5 الی 6 اردیبهشتنوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه1 الی 3 خردادنوران9700000
MTCNA (فشرده)مهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه4 الی 13اردیبهشتنوران6000000
MTCWEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه12 الی 13 اردیبهشتنوران6000000
MTCUMEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه13 الی 14تیرنوران6000000
MTCIPV6مهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه28 الی 29 شهریورنوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه30 الی 31 خردادنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه8 الی 17 خردادنوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه6الی 15 شهریورنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مهندسی ویپ الستیکس-ایزابلسرکار خانم وحید48 الی 174 شنبه و 5 شنبه23 الی 31 مردادنوران9500000
استریسک مقدماتیسرکار خانم وحید28 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه9 الی 10 مردادنوران6.500.000