آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCREمهندس غلامی417 الی 21یکشنبه و سه شنبه26 آذر الی 29 دینوران6400000
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه7 الی 8 آذرنوران6400000
MTCREمهندس غلامی417 الی 21یکشنبه و سه شنبه17 الی 26 آذرنوران6400000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه9 الی 10 آباننوران11150000
MTCNA (فشرده)مهندس غلامی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه22 آبان الی 1 آذرنوران6400000
MTCWEمهندس غلامی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه23 الی 24 آباننوران6400000
MTCUMEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه14 الی 15 آذرنوران6400000
MTCIPV6مهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه21 الی 22 آذرنوران6400000
MTCNA (عادی)مهندس غلامی1017 الی 21یکشنبه و سه شنبه12 آبان الی 11 آذرنوران5800000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه28 الی 29 آذرنوران8600000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه22 آبان الی 1 آذرنوران7500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه6الی 15 آذرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مهندسی ویپ الستیکس- ایزابلخانم مهندس وحید48 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه20 الی 28 آذرنوران9800000
استریسک مقدماتیخانم مهندس وحید28 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه4 الی 5 دینوران8000000

تقویم آموزشی دوره Network+

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
+Networkخانم دکتر قیصری917 الی 21زوج2 الی 20 آذرنوران4000000