آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCUMEمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه3 الی 4 آباننوران6000000
MTCWEمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه29 الی 30 آذرنوران6000000
MTCREمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه8 الی 9 آذرنوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه14الی 16 آذرنوران9700000
MTCTCEمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه22 الی 23 آذرنوران6000000
MTCNA (فشرده)مهندس دیانی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه5 الی 14 دینوران6000000
MTCIPv6Eمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 بهمننوران6000000
MTCNA (عادی)مهندس دیانی1017 الی 21روزهای زوج19 آ بان الی 10 آذرنوران5700000
MTCUMEمهندس دیانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه3 الی 4 آباننوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه6 الی 7 دینوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه28 آذر الی 7 دینوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه24 الی 30 بهمننوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مهندسی ویپ الستیکس-ایزابلسرکار خانم وحید28 الی 174 شنبه و 5 شنبه23 آبان الی 1 آذرنوران9500000
استریسک مقدماتیسرکار خانم وحید28 الی 17چهارشنبه و پنجشنبه9 الی 10آباننوران6.500.000