آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه28 تیر الی 5 مردادنوران5700000
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج14 مرداد الی 4 شهریورنوران5400000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه12 الی 13 مردادنوران5100000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه26 الی 27 مردادنوران5500000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه2 الی 3 شهریورنوران5500000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه8 الی 10شهریورنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه16 الی 17 شهریورنوران5500000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه23 الی 24 شهریورنوران5500000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 175شنبه و جمعه12الی 13مردادنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه29 شهریور الی 7 مهرنوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه12 الی 20 مهرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه27 الی 28 مهرنوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 12 آباننوران9500000