آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج4آذر الی 25 آذرنوران5400000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه21الی 22دینوران5100000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه2الی 3 آذرنوران5500000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه22الی 24 آذرنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه5الی 6بهمننوران5500000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه7 الی 8 دینوران5500000
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58الی 17چهارشنبه - پنجشنبه و جمعه8الی 17آذرنوران5700000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه19الی 20 بهمننوران5500000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه30آذر الی 1دینوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه29 آذر الی 8 دینوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه27 دی الی 6 بهمننوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه26الی 27 بهمننوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه10الی 18 اسفندنوران9500000