آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه22 الی 31 فروردیننوران6000000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه6 الی 7 اردیبهشتنوران6000000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه3الی4 خردادنوران6000000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه23الی 25 خردادنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه7 الی 8 تیرنوران6000000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 مردادنوران6000000
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج1الی 22 اردیبهشتنوران5700000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه10الی 11 خردادنوران6000000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه24 الی 25 خردادنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه19الی 28 اردیبهشتنوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه6الی 15 تیرنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه11الی 12مردادنوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه15الی 23 شهریورنوران9500000