آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA(عادی)مهندس حسینی1017الی 21روزهای زوج19فروردین الی 9اردیبهشتنوران5400000
MTCNA(فشرده)مهندس حسینی58الی 17چهارشنبه الی جمعه23فروردین الی 1اردیبهشتنوران5700000
MTCWEمهندس حسینی28الی 17پنجشنبه-جمعه21الی22 اردیبهشتنوران5100000
MTCREمهندس حسینی28الی 17پنجشنبه-جمعه14الی 15اردیبهشتنوران5500000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه12الی 13اسفندنوران5500000
MTCINEمهندس سلیمانی38الی 17چهارشنبه الی جمعه4الی 6مردادنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28الی 17پنجشنبه-جمعه4الی5 خردادنوران5500000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
دوره Gponمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه-جمعه11الی 12خردادنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68الی 17چهارشنبه الی جمعه17تا 26 خردادنوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58الی 17چهارشنبه الی جمعهنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28الی 17پنجشنبه-جمعه5الی 6اسفندنوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48الی17پنجشنبه-جمعهنوران9500000