آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس حسینی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه22 الی 31 فروردیننوران5700000
MTCWEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه12الی 13بهمننوران5100000
MTCREمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه3الی4 اسفندنوران5500000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه19الی 21 اردیبهشتنوران9700000
MTCTCEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه17 الی 18 اسفندنوران5500000
MTCIPv6Eمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه26 الی 27 بهمننوران5500000
MTCNA (عادی)مهندس حسینی1017 الی 21روزهای زوج7 الی 28بهمننوران5400000
MTCUMEمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه19الی 20 بهمننوران5500000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس حسینی28 الی 17پنجشنبه و جمعه10الی 11 اسفندنوران7500000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه18 الی 27 بهمننوران6500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه19الی 28 اردیبهشتنوران14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
Asterisk Basicسرکار خانم وحید28 الی 17پنجشنبه الی جمعه26الی 27 بهمننوران7500000
دوره مهندسی Elastixسرکار خانم وحید48 الی 17پنجشنبه الی جمعه10الی 18 اسفندنوران9500000